Nikoloz SHERAZADISHVILI

スペイン
性別

メダル獲得数

0 オリンピックメダル

オリンピック競技大会

0 オリンピック競技大会

最新ニュース

アスリート